Asia

This page contains links to more information about Asian Landscape Artists and a timeline index of Asian Landscape Art.  More information will be added as the project progresses.  Some of the links are to threads in the Art of the Landscape Ning Forum

Asian Landscape Artists

These are links to resource sites about these artists

Japanese Landscape Artists
Plus there is also another resource site which comments on minor artists Japanese Art and Artists - Resources for Art Lovers

A Timeline of Asian Landscape Art

Landscape Art in China

Song Dynasty(960-1279) - DongYuan, Guo Xi and Ju Ran; 

Southern Song Dynasty (1172-1279) - Ma Yuan and Xia Gui 

Yuan Dynasty(1279-1368) Huang Gongweng, Wu Zhen, Ni Zan and Wang Meng 

Ming Dynasty (1368 to 1644) - Dai Yin, Shen Zou, Weng Zhengming, Yang Yin, Qui Ying, Dong Qichang, 

Qing Dynasty (1644-1911) - Zha Du, the Four Wangs: Wang Shimin, Wang Hui, Wang Jian, Wang Yunagi, Wu Li, Shitao, Hongren, Kuncan, Gong Xian

Landscape Art in Japan

Muromachi Period (1333-1573)- Sesshu Toyo, Kano Eitoku, Hasagawa Tohaku 

Edo Period (1615-1858)- Kano Tan'yu, Hokusai, Hiroshige
Landscape Art in India

Rajput painting (1800-1900) - country life

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails