Asia

This page contains links to more information about Asian Landscape Artists and a timeline index of Asian Landscape Art. 

This is very much a work in progress and more information will be added as the project progresses.

Asian Landscape Artists


These are links to resource sites about these artists

Japanese Landscape Artists 

A Timeline of Asian Landscape Art

Landscape Art in China

Song Dynasty(960-1279) - DongYuan, Guo Xi and Ju Ran; 

Southern Song Dynasty (1172-1279) - Ma Yuan and Xia Gui 

Yuan Dynasty(1279-1368) Huang Gongweng, Wu Zhen, Ni Zan and Wang Meng 

Ming Dynasty (1368 to 1644) - Dai Yin, Shen Zou, Weng Zhengming, Yang Yin, Qui Ying, Dong Qichang, 

Qing Dynasty (1644-1911) - Zha Du, the Four Wangs: Wang Shimin, Wang Hui, Wang Jian, Wang Yunagi, Wu Li, Shitao, Hongren, Kuncan, Gong Xian

Landscape Art in Japan

Muromachi Period (1333-1573)- Sesshu Toyo, Kano Eitoku, Hasagawa Tohaku 

Edo Period (1615-1858)

Artists: Kano Tan'yu, Hokusai, Hiroshige

Landscape Art in India


Rajput painting (1800-1900) - country life